RĒĶINS

SIA “Riverpark” RĒĶINS PAR MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS LIETOŠANU

Persona, kuras valdījumā atrodas maksas autostāvvietas: SIA “Riverpark”, reģistrācijas Nr.40103946021, adrese: Centrāltirgus iela 1, Rīga, tālr. + 371 20013600Rēķins Nr._______________

Maksas autostāvvietas lietošanas apmērs: EUR 20,00 (t.sk. PVN EUR 3,47)

Atbildīgās personas paraksts
____________________________

Izrakstīšanas datums
____________________

Izrakstīšanas laiks
___________________

Transportlīdzeklis
__________________

Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas Nr.
____________________________

Autostāvvieta
Rīga, Centrāltirgus iela

Korpuss
___________

Rēķina apmaksa jāveic 30 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma, samaksu veicot ar pārskaitījumu

Norēķinu rekvizīti:
Saņēmējs: SIA „Riverpark”
Reģ.nr. Nr.40103946021
Banka: AS „Citadele banka”
Konta Nr: LV93PARX0016858130003
Maksājuma mērķis: Rēķina Nr.

___________________________________________________________________________________________________________________________

MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI


1.Rēķins ir izrakstīts, pamatojoties uz STĀVVIETAS LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM. Minēto noteikumu 1.punktā ir noteikts, ka šie noteikumi ir attiecināmi uz SIA “Riverpark” valdījumā esošām maksas autostāvvietām, kas atrodas Rīgā, Centrāltirgus ielā. Autostāvvietas darbības nodrošināšanu un lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli veic SIA „Riverpark”. Minētie noteikumi saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1537.pantu un 1428.pantu ir uzskatāmi par distances līgumu, kas noslēgts starp klāt neesošām pusēm, attiecīgi SIA „Riverpark” un transportlīdzekļa īpašnieku/turētāju/vadītāju kā autostāvvietas lietotāju.

2. Ar šo rēķinu fiksēts, ka nav veikta samaksa par rēķinā minētās maksas autostāvvietas lietošanu, tādēļ saskaņā ar STĀVVIETAS LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM ir jāveic apmaksa par saņemtajiem pakalpojumiem – autostāvvietas lietošanu.

3. Ar šo rēķinu tajā norādītajam transportlīdzeklim ir tiesības lietot rēķinā norādīto maksas autostāvvietu rēķina izrakstīšanas dienā.

4. Rēķina apmaksa jāveic 30 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Gadījumā, ja maksa par pakalpojumiem netiks veikts norādītajā laikā un apmērā, SIA „Riverpark” ir tiesīga veikt parāda atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kas paredz transportlīdzekļa īpašnieka/turētāja identificēšanu pēc transportlīdzekļa reģistrācijas numura, parāda lietas nodošanu parādu piedziņas kompānijai parāda un ar parāda atgūšanu saistīto izdevumu atgūšanai, personas datu ievietošanu parādvēsrtures datu bāzē.

5. Par izrakstīto rēķinu maksas autostāvvietas lietotājam 30 dienu laikā ir tiesības izteikt iebildumus. Iebildumi ir izsakāmi rakstveidā, nosūtot tos pa pastu ierakstītā vēstulē vai iesniedzot tos personīgi SIA „Riverpark”, Maskavas ielā 1, Rīga. Iebildumi, kuros nav norādīts rēķina numurs, rēķina izrakstīšanas datums, automašīnas reģistrācijas Nr., netiek izskatīti.

* Autostāvvietas lietotājam ir tiesības rēķina izrakstīšanas dienā vērsties pie SIA ,,Riverpark” darbinieka (autostāvvietas kontroliera), lūdzot pārskatīt un samazināt izrakstīto rēķinu EUR 20.00 apmērā par autostāvvietas lietošanu gadījumos, kad ir veikta priekšapmaksa par autostāvvietas lietošanu, bet autostāvvietas lietošanas ilgums par 5 minūtēm pārsniedz apmaksāto autostāvvietas izmantošanas laiku (jāveic apmaksa par pakalpojumu saskaņā ar Stāvvietas lietošanas noteikumu 2.punktu) vai nav veikta priekšapmaksa par autostāvvietas izmantošanu un autostāvvietas faktiskais izmantošanas laiks nepārsniedz 4 stundas (jāveic apmaksa par izmantoto pakalpojumu EUR 10.00 apmērā).