PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “Riverpark” Privātuma politika

SIA ,,RIVERPARK” ir maksas autostāvvietas apsaimniekotājs, kurš veic autostāvvietas apsaimniekošanu un uzturēšanu Rīgā, Centrāltirgus ielā 1, Centrāltirgus ielā 3, Centrāltirgus ielā 5. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumi un cenas pieejamas sadaļā “Noteikumi”. Stāvvietas lietošanas noteikumi saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1537.pantu un 1428.pantu ir uzskatāmi par distances līgumu, kas noslēgts starp klāt neesošām pusēm, attiecīgi SIA „RIVERPARK” un transportlīdzekļa īpašnieku/turētāju/vadītāju kā autostāvvietas lietotāju. Iebraucot autostāvvietā un novietojot transportlīdzekli stāvēšanai SIA „RIVERPARK” autostāvvietā, autostāvvietas lietotājs piekrīt Stāvvietas lietošanas noteikumiem, distances līguma noslēgšanai un savu personas datu apstrādei. SIA „RIVERPARK” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un, apstrādājot datu subjekta personas datus kā datu pārzinis. Privātuma politika izstrādāta atbilstoši 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Privātuma politikā ir lietoti šādi termini:
1.1.1. Pārzinis - juridiska persona, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus (SIA ,,RIVERPARK”, reģistrācijas numurs 40103946021, juridiskā adrese: Maskavas iela 1, Rīga, LV-1050);
1.1.2. Datu subjekts - identificējama fiziska persona kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, (piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem);
1.1.3. Apstrāde - jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, (piemēram vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana);
1.1.4. Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz “datu subjektu”; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;
1.1.5. Datu subjekta “piekrišana” - jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei;
1.2. SIA ,,RIVERPARK”, nodrošinot personas datu apstrādi un glabāšanu, kā arī katras personas privātās dzīves neaizskaramības tiesības, ievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos pienākumus Vispārīgo datu aizsardzības regulu, u.c. spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē personas datu aizsardzību.
1.3. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie SIA ,,RIVERPARK”, lai saņemtu informāciju par tās rīcībā esošajiem personas datiem un/vai lai veiktu izmaiņas tajos, rakstot uz e-pastu sia.riverpark@gmail.com, sūtot pieprasījumu pa pastu uz juridisko adresi Maskavas iela 1, Rīga.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

2.1. Likumīgums, godprātība un pārredzamība – personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
2.2. Nolūka ierobežojumi - personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā;
2.3. Datu minimizēšana - personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos;
2.4. Precizitāte - personas dati ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti;
2.5. Glabāšanas ierobežojums - personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā. Dati tiek glabāti atbilstoši SIA ,,RIVERPARK” iekšējās kārtības noteikumiem un normatīvo aktu prasībām (piem. likuma “Par grāmatvedību” u.c.);
2.6. Integritāte un konfidencialitāte - personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

3. PERSONAS DATU IZMANTOŠANAS JURIDISKAIS PAMATS

3.1. Datu apstrāde tiek veikta, ja konkrētās datu apstrādes darbības veikšanai datu subjekts ir nepārprotami piekritis;
3.2. Datu apstrāde nepieciešama līguma izpildes nolūkos, piemēram, lai izsniegtu rēķinu par pakalpojumu, vai nodrošinātu līgumsaistību izpildi;
3.3. Datu apstrādes darbība izriet no normatīvo aktu prasībām. Piemēram, šāds pamats ir piemērojams attaisnojuma dokumentu glabāšanai atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”;
3.4. Datu apstrāde nepieciešama, lai realizētu no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošas SIA ,,RIVERPARK” leģitīmās (likumīgās) intereses, piemēram, ja līgumsaistību izpildi nav iespējams nodrošināt saprātīgā laika periodā.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDE UN GLABĀŠANA

4.1. SIA „RIVERPARK” apzinās datu subjekta tiesību uz privātumu svarīgumu un ir ieviesusi gan tehniskus, gan juridiskus pasākumus, lai kontrolētu un aizsargātu personas datus atbilstoši pieejamajām tehnoloģiskajām, finansiālajām un organizatoriskajām iespējām.
4.2. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar noteikto SIA „RIVERPARK” darbinieku kompetenci un atbilstoši tai noteiktajām pieejas tiesībām. Personas datiem var piekļūt un apstrādi veic tikai tam pilnvarotas personas.
4.3. Lai nodrošinātu stāvvietas apkalpošanu un līguma izpildi, SIA ,,RIVERPARK” apstrādā transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju personas datus, piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, fotogrāfiju, vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, informāciju par maksājumiem un citus ar pakalpojumu sniegšanu saistītus personas datus, kas var palīdzēt tieši vai netieši identificēt personu.
4.4. SIA „RIVERPARK” informāciju var iegūt šādos veidos:
4.4.1. kad transportlīdzeklis tiek novietots stāvēšanai SIA „RIVERPARK” apsaimniekotajā autostāvvietā;
4.4.2. kad informāciju sniedz pats transportlīdzekļa īpašnieks/turētājs/lietotājs, piemēram, klātienē, izmantojot pastu, e-pastu, tālruni;
4.4.3. kad tiek saņemts juridiskais pakalpojums, gadījumā, ja Stāvvietas lietošanas noteikumos noteiktā kārtībā un apmērā netiek veikta apmaksa par autostāvvietas izmantošanu.
4.5. SIA „RIVERPARK” apstrādā personas datus, lai:
4.5.1. nodrošinātu līguma izpildi, proti, lai pārliecinātos un fiksētu faktu, ka ir veikta samaksa par autostāvvietas lietošanu;
4.5.2. sagatavotu un nosūtītu atbildi uz datu subjekta pieprasījumu/ iesniegumu/pretenziju;
4.5.3. iegūtu pierādījumus (uzņemtu fotoattēlus) gadījumos, kad nav veikta samaksa par SIA „RIVERPARK” pakalpojumiem saskaņā ar Stāvvietas lietošanas noteikumiem;
4.5.4. izmantotu zvērināta advokāta sniegto juridisko palīdzību un ielūkotos transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, lai pēc transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura uzzinātu transportlīdzekļa īpašnieka/turētāja vārdu, uzvārdu, adresi, personas kodu, kas mums nepieciešami, lai sazinātos, gadījumos, kad nebūs veikta samaksu par SIA „RIVERPARK” pakalpojumiem;
4.5.5. nodrošinātu grāmatvedības uzskaiti, kā arī likuma prasībām attiecībā uz saņemto maksājumu apstrādi un attaisnojuma dokumentu glabāšanu u.c.
4.6. SIA „RIVERPARK” apstrādā personas datus atbilstoši Stāvvietu lietošanas noteikumiem un noslēgtā līguma mērķim, pēc iespējas mazinot apstrādāto datu apjomu.
4.7. Personas datiem darba pienākumu vai pakalpojuma izpildei var piekļūt tikai SIA „RIVERPARK” un sadarbības partneru darbinieki, kas tieši piedalās Autostāvvietas pakalpojuma nodrošināšanā, klientu apkalpošanā, maksājumu apstrādē, parādu atgūšanā un citu mūsu pamatdarbības funkciju izpildē. SIA „RIVERPARK” un sadarbības partneru darbinieki ir apņēmušies nodrošināt personas datu konfidencialitāti.
4.8. Personas dati netiek nodoti citām trešajām personām, kas nav minēti 4.7.punktā, izņemot gadījumus, kad datu nodošanai pastāv juridisks pamats vai to paredz ārējie normatīvie akti. Personas datu nodošana tiek veikta, saņemot attiecīgu pieprasījumu vai pēc SIA „RIVERPARK” iniciatīvas atbilstoši noteiktajiem juridiskajiem pamatiem.
4.9. SIA „RIVERPARK” nenodod vai nepadara pieejamus personas datus saņēmējiem no trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.
4.10. Personas dati tiek glabāti atbilstoši noteiktajiem glabāšanas termiņiem saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
4.10.1. SIA „RIVERPARK” pastāv juridisks pienākums datus glabāt un glabāšanas termiņš noteikts normatīvajos aktos;
4.10.2. SIA „RIVERPARK” ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, veiktu darbības, lai atgūtu parādu);
4.10.3. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.
4.11. Pēc normatīvajos aktos noteiktajām personas datu glabāšanas termiņu beigām vai leģitīmo interešu beigšanās personas dati tiek dzēsti.

5. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

5.1. Datu subjektam, ir tiesības no SIA „RIVERPARK” saņemt apstiprinājumu par to, vai personas dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tiek, datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt normatīvajos aktos paredzēto informāciju.
5.2. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu apstrādi, izteikt par to iebildumus, pieprasīt labošanu (tai skaitā dzēšanu), kā arī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei un pieprasīt “tikt aizmirstam”. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, netiks pārtraukta tādu datu apstrāde, ko veic, pamatojoties uz citiem juridiskajiem pamatiem.
5.3. Datu subjektam ir pienākums informēt SIA „RIVERPARK” par izmaiņām personas datos, kuri ir sniegti sadarbības gaitā, kā arī, ja tiek konstatējis, ka personas dati, kas tiek apstrādāti, ir neprecīzi.
5.4. Pieprasījumu par savu personas datu apstrādi, norādot atbildes saņemšanas pasta adresi vai e-pasta adresi, datu subjekts varat iesniegt:
5.4.1. nosūtot pa pastu, kā adresātu norādot – SIA „RIVERPARK”, Maskavas iela 1, Rīgā;
5.4.2. nosūtot elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi – sia.riverpark@gmail.com.
5.5. Pēc pieprasījuma saņemšanas, tas tiks izvērtēts un atbilde tiks sniegta normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.
5.6. Ja pēc SIA „RIVERPARK” sniegtās atbildes datu subjekts uzskata, ka veiktā datu apstrāde ir nelikumīga, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

6. SĪKDATŅU POLITIKA

6.1. SIA „RIVERPARK” izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatnes atvieglo jūsu tiešsaistes pieredzi, jo tās saglabā jūsu pārlūkošanas iestatījumus. Izmantojot sīkdatnes, tīmekļa vietnes var atstāt jūs pieslēgušos, piemēram, sniegt jūsu atrašanās vietai atbilstošu saturu.
6.2. SIA „RIVERPARK” tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:
6.2.1. vai esat jau piekritis tam, ka Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes;
6.2.2. Google karšu sīkdatni, kas fiksē kartes izmantošanu.
6.3. SIA „RIVERPARK” Mājas lapā ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
6.4. Nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. SIA „RIVERPARK” izmantotās sīkdatnes nesatur interneta vietnes apmeklētāja personas datus un tās nevar izmantot interneta vietnes apmeklētāja personības identificēšanai.