PREČU PIEGADE NOTEIKUMI

MAKSAS AUTOSTAVVIETAS PREČUPIEGĀDES, AUTOTRANSPORTA
KUSTĪBAS ORGANĪZĒŠANAS UN ĪSTERMIŅA STĀVVIETAS DARBĪBAS
NODROŠINĀŠANAS PREČU PIEGĀDES VAJADZĪBĀM LIETOŠANAS NOTEIKUMI

DARBA LAIKS
6 – 20
katru dienu un svētku dienas

1. Šie maksas autostāvvietas lietošanas noteikumi regulē SIA “Riverpark” valdījumā esošās maksas autostāvvietas, kas atrodas Rīgā, Centrāltirgus ielā 1, lietošanas kārtību un atbilstoši normatīvo aktu regulējumam ir saistoši jebkurai personai, kura novieto transportlīdzekli autostāvvietā. Autostāvvietas lietošanas noteikumi ir izdoti, pamatojoties uz SIA “Riverpark” lēmumu Nr.1/03-2021, kas pieņemts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējumu. Autostāvvietas darbības nodrošināšanu un lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli veic SIA „Riverpark”, reģistrācijas Nr.40103946021, adrese Maskavas iela 1, Rīga, tālr. + 371 20013600, www.siariverpark.lv (turpmāk tekstā – Noteikumi).

2. Par šīs maksas autostāvvietas lietošanu ir veicama samaksa priekšapmaksas veidā, saskaņā ar Noteikumu prasībām. Samaksa veicama brīdī, kad transportlīdzeklis tiek iebraucis un novietots autostāvvietā. Minimālā maksa par autostāvvietas lietošanu ir noteikta par katru pilnu stundu, neatkarīgi no autostāvvietas lietošanas ilguma šīs stundas ietvaros. Lietošanas maksa ir noteikta sekojošā apmērā:
- vieglajiem pasažieru automobiļiem un mikroautobusiem - 3,00 € / h
- kravas automobiļiem un autobusiem - 5,00 € / h
- kravas automobiļiem, kuru garums pārsniedz 8m - 6,00 € / h

3. Bez maksas autostāvvietu ir tiesīgas izmantot personas ar invaliditāti, kuru lietošanā esošie transportlīdzekļi ir aprīkoti atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām, kā arī operatīvā transportlīdzekļa vadītāji, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

4. Autostāvvietas lietošanas tiesības apliecina kases sistēmas čeks. Izsniegto kases sistēmas čeku ir jānovieto transportlīdzekļa salonā uz priekšējā paneļa tādā veidā, lai čekā norādītā informācija būtu bez apgrūtinājuma nolasāma no transportlīdzekļa ārpuses, skatoties caur tā priekšējo vējstiklu.

5. Autostāvvietas lietošana tiek uzsākta ar brīdi, kad transportlīdzeklis tiek novietots autostāvvietas teritorijā. Transportlīdzekļa lietotāja vai citu personu klātesamība vai atrašanās transportlīdzeklī neietekmē autostāvvietas lietošanas uzsākšanas brīdi. Transportlīdzeklis autostāvvietā ir jānovieto atbilstoši ceļa zīmju un apzīmējumu prasībām.

6. Ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas priekšapmaksu saskaņā ar Noteikumu 2.punktu un faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks pārsniedz 5 minūtes, vai ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu saskaņā ar Noteikumu 2.punktu un faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 5 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas laiku, maksas autostāvvietas lietotājs veic samaksu par maksas autostāvvietas lietošanu par visu dienu sekojošā apmērā:
- motocikliem un vieglajiem pasažieru automobiļiem - 20,00 €
- kravas automobiļiem un autobusiem - 20,00 €
- kravas automobiļiem, kuru garums pārsniedz 8m - 20,00 €.

7. SIA “Riverpark” atbildīgais darbinieks, konstatējot faktu, ka ir piemērojama maksa par autostāvvietas lietošanu saskaņā ar Noteikumu 6.punktu, sagatavo rēķinu par maksas autostāvvietas izmantošanu šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā (turpmāk – rēķins). Rēķinā norāda datumu, laiku, kad fiksēts fakts par maksas autostāvvietas neapmaksāšanu, un SIA ,,Riverpark” norēķinu kontu rēķina apmaksai veikšanai, maksu par pakalpojumu u.c. informāciju.

8. Pēc rēķina saņemšanas maksas autostāvvietas lietotājam ir tiesības lietot maksas autostāvvietu rēķinā norādītajā dienā.

9 Rēķina apmaksa jāveic 30 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma, samaksu veicot ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto SIA ,,Riverpark” bankas kontu, maksājuma mērķī obligāti norādot rēķina numuru.

10. Par izrakstīto rēķinu maksas autostāvvietas lietotājam 30 dienu laikā ir tiesības izteikt iebildumus. Iebildumi ir izsakāmi rakstveidā, nosūtot tos pa pastu ierakstītā vēstulē vai iesniedzot tos personīgi SIA „Riverpark”, Maskavas ielā 1, Rīga. Iebildumi, kuros nav norādīts rēķina numurs, rēķina izrakstīšanas datums, automašīnas reģistrācijas Nr., netiek izskatīti. *Autostāvvietas lietotājam rēķina izrakstīšanas dienā ir tiesības vērsties pie SIA ,,Riverpark” darbinieka (kontroliera), lūdzot pārskatīt un samazināt izrakstīto rēķinu EUR 20 apmērā par autostāvvietas lietošanu šādos gadījumos:
- Noteikumos noteiktā kārtībā ir veikta priekšapmaksa par maksas autostāvvietas lietošanu, bet autostāvvietas lietošanas ilgums par 5 minūtēm pārsniedz apmaksāto autostāvvietas izmantošanas laiku. Šādā gadījumā jāveic apmaksa autostāvvietas apmaksas automātā par faktiski izmantoto autostāvvietas laiku stundas ietvaros saskaņā ar Noteikumu 2.punktā noteikto kārtību;
- Noteikumos noteiktā kārtībā nav veikta priekšapmaksa par autostāvvietas izmantošanu un autostāvvietas faktiskais izmantošanas laiks nepārsniedz 4 stundas. Šādā gadījumā jāveic apmaksa autostāvvietas apmaksas automātā EUR 10 apmērā par izmantotajiem autostāvvietas pakalpojumiem.

11. Ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis samaksu par autostāvvietas lietošanu rēķinā noteiktajā termiņā, SIA “Riverpark” ir tiesības veikt parāda atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nododot parāda lietu parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam, transportlīdzekļa īpašnieka/turētāja identificēšanai pēc rēķinā norādītā transportlīdzekļa reģistrācijas numura, personas datu ievietošanai parādvēstures datu bāzē, kā arī parāda summas un visu ar parāda piedziņu saistīto izmaksu atgūšanai, vai iesniedzot tiesā pieteikumu par parādu piedziņu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

12. SIA “Riverpark” atbildīgais darbinieks ir tiesīgs aizliegt autostāvvietas lietošanu personai, kura nav veikusi samaksu par autostāvvietas lietošanu saskaņā ar Noteikumu 2.punktu vai nav samaksājusi rēķinu par autostāvvietas lietošanu, kas izrakstīts pamatojoties uz Noteikumu 6.punktu, kā arī citu Noteikumu pārkāpuma gadījumos.

13. Par transportlīdzekļa drošību ir atbildīgs tā lietotājs. SIA “Riverpark” nenodrošina transportlīdzekļa un tajā esošās mantas apsargāšanu, kā arī nav atbildīgs par transportlīdzekļa un mantas saglabāšanu.

14 Plašāka informācija par SIA “Riverpark”, privātuma politika, kā arī informācija par autostāvvietas lietotāju personas datu apstrādi, ir pieejama SIA “Riverpark” mājas lapā www.siariverpark.lv.